Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.24.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
21.04.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania przewodniczących komisji
dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów
orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców
oraz wynagradzania obrońcy z urzędu
20.04.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
12.04.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz w
okręgu wyborczym Nr 6
06.04.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku.
06.04.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
05.04.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania imiennych składów osobowych Powiatowych Komisji
Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej w 2017 r.
31.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie opracowania procedur realizacji przedsięwzięć
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach
alarmowych CRP w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
27.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.34.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
24.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stanowienia systemu
teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją
jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania
spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad
użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi
systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
20.03.2017 więcej