Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.34.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
24.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stanowienia systemu
teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją
jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania
spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad
użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi
systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.226.2016 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
14.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.217.2016 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
14.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.27.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
14.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.29.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
14.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.35.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
14.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie kontroli wewnętrznych realizowanych przez Zespół ds.
Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku
13.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie nadania
regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku
13.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 03 marca 2017 r.
w sprawie powołania imiennego składu osobowego Wojewódzkiej
Komisji Lekarskiej orzekającej o kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej osób stawiających się
do kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
07.03.2017 więcej