2016-08-29

Wydanie kopii dokumentacji osobowo-
płacowej ze zlikwidowanej jednostki
organizacyjnej, przechowywanej w archiwum,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Rodzaj sprawy: wydanie  kopii dokumentacji osobowo - płacowej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 123 poz. 698) oraz  Ustawa z dnia 17 grudnia  1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 748).

 

Wymagane dokumenty: Wniosek o uzyskanie kopii dokumentów osobowo- płacowych.

Wniosek powinien zwierać:

1. nazwę zlikwidowanej jednostki organizacyjnej

2. dane osoby poszukującej akta: 

- nazwisko i imię
- data urodzenia
- imię ojca
- adres do korespondencji
- telefon kontaktowy

3. okres zatrudnienia.

4. nazwę  dokumentu

5. własnoręczny podpis lub upoważnienie od wnioskodawcy do odbioru dokumentów.

 

Opłaty:  bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy: czas oczekiwania do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

Odwołania: brak trybu odwoławczego

 

Miejsce załatwienia sprawy: dokumenty i wnioski należy składać w Zespole Obsługi Klienta lub w Biurze Logistyki w  Oddziale Archiwum  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  przy ul. Okopowej 21/27, pokój 53, parter. Informacje uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 583010571), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.45.

 

W przypadku poszukiwania dokumentów osobowo-płacowych przedsiębiorstw zlikwidowanych lub przekształconych, proponujemy skorzystać z bazy przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej na stronie Archiwum Państwowego pod adresem: 
 
 
oraz stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:
 
 
W przypadku braku informacji w powyższych bazach proponujemy zwrócić się
z zapytaniem do Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej
w Milanówku:
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek
tel. 227247605, faks 227248261
 
 

Załączniki:

1.wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowo - płacowych ze zlikwidowanych zakładów - plik: wniosek

2. wykaz przedsiębiorstw zlikwidowanych, których dokumentacja osobowo-płacowa przechowywana jest w Archiwum  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - plik: wykaz przedsiębiorstw

Załączniki

  wniosek 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wykaz przedsiębiorstw.xls 58,5 KB (xls) szczegóły pobierz