2014-11-04

Mandat

Ulgi w spłacie mandatów karnych kredytowanych w postaci :
 
- rozłożenia spłaty na raty,
- odraczanie terminu spłaty,
- umarzanie w całości lub części.

UWAGA!

 • Informacje w zakresie ewidencji, windykacji, płatności, udzielania ulg w spłacie mandatów karnych są aktualne jedynie dla mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r. 
 • Wojewoda Pomorski nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg w płatnościach dotyczących mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 roku.

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35.

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opoluwpłaty za mandaty karne nałożone od 1 stycznia 2016 można uiszczać na konto:

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 (NBP O/O Bydgoszcz).

 

Sprawy mandatów nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r prowadzą w Delegaturze w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk Oddział Realizacji Dochodów i Windykacji Biura do spraw Obsługi Delegatury:
 
Bernadeta Staniuk, starszy inspektor wojewódzki,
                                     pok. 324, III piętro, telefon: 59 84 68 457
 
 
Krystyna Czerniak , starszy inspektor,
                                     pok. 323, III piętro, telefon: 59 84 68 456
 
Przedmiot sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia w całości lub części, bądź odroczenie terminu płatności lub rozłożenie spłaty na raty grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego kredytowanego.
 
Podstawa prawna:
Art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).
 
Miejsce złożenia wniosku i dokumentów:
 
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
          Biuro Obsługi Klienta

         tel.  58 30 77 695
         fax: 58 30 77 317

         adres e-mail : zok@gdansk.uw.gov.pl

         wejście IV - B

          80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
          Delegatura w Słupsku
         Biuro do spraw Obsługi Delegatury
         Kancelaria Ogólna
         III p. pok. 340
          76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
 
 
 
Wymagane dokumenty:
I. Celem rozpatrzenia wniosku należy dostarczyć aktualne dokumenty:
 
1. Potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (stosowne zaświadczenia) i tak:
 
 1. osoba ucząca się zobowiązana jest do przekazania dokumentu potwierdzającego fakt, iż pobiera naukę w trybie dziennym (stacjonarnym) np. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej, zaświadczenie ze szkoły, pierwsza strona indeksu wraz z legitymacją studencką, zaświadczenie o pobieraniu stypendium naukowego lub socjalnego,
 2. osoba ucząca się w trybie niestacjonarnym winna jest przedłożyć nadto dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną, bądź jeżeli pracuje dokument potwierdzający wysokość jej dochodu,  zaświadczenie o pobieraniu stypendium naukowego lub socjalnego,
 3. osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status np. karta osoby bezrobotnej, zaświadczenie z PUP potwierdzające, że jest osobą bezrobotną,
 4. osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowego (PIT),
 5. osoba pracująca lub pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odcinki renty lub emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia,
 6. osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. rozliczenie podatkowe, wydruk z księgi przychodów i rozchodów,
 7. osoba korzystająca z pomocy opieki społecznej zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłków: rodzinnego, wychowawczego, stałego, okresowego, dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, 
 8. osoba otrzymująca alimenty winna przedstawić zaświadczenie o przyznanych świadczeniach alimentacyjnych.
 9. osoba korzystająca ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, kosztów leczenia i rehabilitacji, a także urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego winne dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt. 
 10. osoba, która jest bezrobotna, uczy się lub z innego powodu nie posiada środków do życia winna jest przedstawić zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu osób, na których utrzymaniu aktualnie przebywa.
 
2. Potwierdzające stałe obciążenia dochodów (rachunki z ostatnich trzech m-cy ) z tytułu:
 1. opłat za lokal mieszkalny (czynsz, fundusz remontowy, czynsz za wynajem),
 2. podatków od nieruchomości,
 3. opłat za dostarczane media (gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości, telewizja, Internet).
 
3. Kserokopię odcinka C mandatu karnego.
 
II. W przypadku gdy wniosek złożyła osoba małoletnia, która ukończyła 17 rok życia, wniosek zwraca się wnoszącemu z pouczeniem, że wniosek w jego imieniu może złożyć jego przedstawiciel ustawowy. Ponadto przedstawiciel ustawowy powinien przedstawić wymagane  dokumenty, dotyczące osoby małoletniej.
III. Oświadczenie o poinformowaniu wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie   nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 
 
 
Opłata skarbowa
 
Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie  z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej   w wysokości 10,00 zł,  tj. według stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
gotówką – w kasie Urzędu Miasta Gdańsk, znajdującej się przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
lub
na konto Urzędu Miasta Gdańsk, Wydział Finansowy  nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.  w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) należy dołączyć do akt sprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, licząc od daty doręczenia stronie stosownego wezwania.
W przypadku nieuiszczenia i niedostarczenia dowodu zapłaty opłaty skarbowej, w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 
Termin załatwienia sprawy:
Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
 
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej zostanie doręczone stronom przez pocztę  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
 
Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego do Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni  od dnia   doręczenia decyzji administracyjnej.


 

Załączniki

  mandat_grafika_BD.pdf 303,49 KB (pdf) szczegóły pobierz