2014-12-01

Tłumacz języka migowego w PUW

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 1 kwietnia 2012 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.


Ponadto Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu konsekutywnym lub symultanicznym języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub sytemu językowo-migowego (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie, a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.
Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.
Pomorski Urząd Wojewódzki zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego w Delegaturze Urzędu w Słupsku oraz w Terenowych Punktach Paszportowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Wojewoda Pomorski), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Zespół Obsługi Klienta
Biuro Kadr i Organizacji
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
tel. 58 30-77-695
fax: 58 30-77-317
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

lub


Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku
ul. Jana Pawła II 76-200 Słupsk
tel. 59 842 37 10
fax: 59 842 37 31
e-mail: delegatura@gdansk.uw.gov.pl

 

REJESTR TŁUMACZY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM), SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO (SJM) I SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH (SKOGN)