2014-12-15

Rejestr jednostek współpracujących z
systemem PRM

 

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne prowadzony w imieniu Wojewody Pomorskiego tworzy się na podstawie art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 poz.757 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym „jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.”

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym „jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.”

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wpis społecznych organizacji ratowniczych do rejestru następuje na ich wniosek, w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że jednostka ta:

1)   zapewnia gotowość operacyjną,

2)   dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt. 1,

3)   dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt. 1.

 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym rejestr obejmuje następujące dane:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem,

2) obszar działania jednostki współpracującej z systemem,

3) liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika,

4) wykaz wyposażenia, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem,

5) maksymalny czas dotarcia ratowników tej jednostki na miejsce zdarzenia,

6) numery telefonów kontaktowych.

 

Załączniki

  REJESTR JEDNOSTEK W...17 marzec.xls 165 KB (xls) szczegóły pobierz