2016-03-16

Wydział Infrastruktury - stan spraw w 2015 roku

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

L.p.
 
           Nazwa prowadzonej sprawy
Ilość spraw/złożonych wniosków/podań
1. Pozwolenia na budowę 496

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych 168
3. Pozwolenia na rozbiórkę 30
4. Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych 8
5. Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 843
6. Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych 230
7. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 37
8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 25
9. Pozostałe wnioski, pisma 113

 


Sprawy prowadzone przez Wieloosobowe samodzielne Stanowiska ds. transportu, ruchu drogowego i przejść granicznych.

L.p.  Nazwa prowadzonej sprawy      Ilość spraw/złożonych wniosków/podań    
1. Odtworzenie wyników egzaminów na prawo jazdy 6
2. Odtworzenie karty pojazdu 29
3. Decyzje o wpisie do ewidencji instruktora techniki jazdy 16
4. Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wyznaczenie terminu egazminu na istruktora techniki jazdy  16
5. Przekazanie wyników egzaminu na instruktora nauki jazdy 94
6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru, o zmianach we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru 35
7. Udostępnienie informacji publicznej  9
8. Sprawozdanie do CEPik 12
9. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące przejść granicznych 11
10. Utrzymywanie przejść granicznych 46
11. Pozostałe wnioski, pisma 256

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Orzecznictwa.    

L.p.                                                      Nazwa prowadzonej sprawy                                                                         Ilość spraw/złożonych wniosków/podań                           
1. Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 286
2. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 97
3. Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na rozbiórkę 13
4. Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania 146
5. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności zgłaszanego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania 3
6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 4
7. Pozostałe wnioski, pisma 75

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Infrastruktury.

L.p. Nazwa prowadzonej sprawy Ilość spraw/złożonych wniosków/podań
1. Pozwolenia na budowę 80
2. Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych 37
3. Pozwolenia na rozbiórkę 3
4. Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych 5
5 Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 105
6. Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych 66
7. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 5
8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 9
9. Pozostałe wnioski, pisma 72
10. Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 56
11. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 19
12. Rozpatrywanie odwołań od zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych 2
13. Stwierdzenia nieważności wydanych zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych 1
14. Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania 29
15. Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu na terenach zamkniętych 37
16. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin  32
17. Wnioski do planów miejscowych w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały 64
18. Opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 11
19. Wnioski do studiów uwarunkowań w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały 4
20. Skargi i wnioski 2

Sprawy prowadzone przez  Samodzielne Stanowiska ds. Planowania Przestrzennego.

L.p. Nazwa prowadzonej sprawy Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych  127
2. Decydowanie o lokalizacji inwestycji na podstawie tzw. specustaw   2
3. Uzgadnianie projektów planów miejscowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych 270
4. Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych 29
5. Wnioski do planów miejscowych 363
6. Wnioski do studiów  30
7.

Zarządzenia zastępcze w stosunku do uchwał gmin dotyczących studiów u.i k.z.p.

124
8. Nakładanie kar za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez gminy 1
9. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 4
10. Opiniowanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z prawem 442
11. Pozostałe wnioski, pisma 91

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się