Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kontrole zakładów aktywności zawodowej w 2015 roku
WPS - Samodzielne stanowiska pracy do spraw osób
niepełnosprawnych - Kontrole zaz w 2015
15.10.2015 więcej
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w 2015 roku
WPS - Samodzielne stanowiska pracy do spraw osób
niepełnosprawnych - Kontrole organizatorów w 2015
01.10.2015 więcej
Kontrole ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne w 2015 roku
WPS - Samodzielne stanowiska pracy do spraw osób
niepełnosprawnych - Kontrole ośrodków w 2015
22.07.2015 więcej
Kontrole powiatowych urzędów pracy w 2015 roku
WPS - Oddział Służb Zatrudnienia - Kontrole pup w 2015
24.02.2015 więcej
Kontrole przeprowadzone przez samodzielne stanowiska pracy do spraw nadzoru nad domami pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę w 2015 roku
WPS - Samodzielne stanowiska pracy do spraw nadzoru nad domami
pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową
opiekę - Kontrole w 2015
24.02.2015 więcej
Kontrole przeprowadzone przez samodzielne stanowiska pracy do spraw nadzoru nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną w 2015 roku
WPS - Samodzielne stanowiska pracy do spraw nadzoru nad systemem
opieki nad dzieckiem i rodziną - Kontrole w 2015
24.02.2015 więcej
Kontrole ośrodków pomocy społecznej w 2015 roku
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Kontrole ops w 2015
24.02.2015 więcej
Kontrole środowiskowych domów samopomocy w 2015 roku
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Kontrole śds w 2015
24.02.2015 więcej
Kontrole organizacji pozarządowych w 2015 roku
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Kontrole ngo w 2015
24.02.2015 więcej
Kontrole w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 roku
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Kontrole pomocy uprawnionym
do alimentów w 2015
24.02.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się