2017-03-06

Wydział Infrastruktury - stan spraw w 2016 roku

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

L.p.

 

           Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Pozwolenia na budowę

398

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

107

3.

Pozwolenia na rozbiórkę

30

4.

Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych

12

5.

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

601

6.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

190

7.

Zgłoszenia obiektów tymczasowych

230

8.

Zgłoszenia z projektem budowlanym

119

9.

Zgłoszenia z projektem budowlanym  na terenach zamkniętych

13

10.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

42

11.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

22

12.

Pozostałe wnioski, pisma

150

 

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Orzecznictwa.    

L.p.

                                                     Nazwa prowadzonej sprawy                                                                        

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań                           

1.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

258

2.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

76

3.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na rozbiórkę

12

4.

Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

131

5.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności zgłaszanego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

1

6.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

10

7.

Pozostałe wnioski, pisma

112

 

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Infrastruktury.

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Pozwolenia na budowę

62

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

29

3.

Pozwolenia na rozbiórkę

2

4.

Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych

2

5

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

100

6.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

53

7.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

5

8.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

6

9.

Pozostałe wnioski, pisma

108

10.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

49

11.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

33

12.

Rozpatrywanie odwołań od zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych

1

13.

Stwierdzenia nieważności wydanych zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych

0

14.

Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

29

15.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu na terenach zamkniętych

16

16.

Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

60

17.

Wnioski do planów miejscowych w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały

58

18.

Opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

4

19.

Wnioski do studiów uwarunkowań w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały

2

20.

Skargi i wnioski

3

 21.

Opinie uchwał w sprawie uchwalenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań

36

 22.

Opinie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań

55

 

Sprawy prowadzone w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

L.p.

 Nazwa prowadzonej sprawy     

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań    

1.

Odtworzenie wyników egzaminów na prawo jazdy

4

2.

Odtworzenie karty pojazdu

15

3.

Decyzje o wpisie do ewidencji instruktora techniki jazdy

6

4.

Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wyznaczenie terminu egazminu na istruktora techniki jazdy 

8

5.

Przekazanie wyników egzaminu na instruktora nauki jazdy

104

6.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru, o zmianach we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru

14

7.

Udostępnienie informacji publicznej 

4

8.

Sprawozdanie do CEPik

12

9.

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące przejść granicznych

15

10.

Utrzymywanie przejść granicznych

46

11.

Pozostałe wnioski, pisma

43

 

*   

Sprawy prowadzone przez  Samodzielne Stanowiska ds. Planowania Przestrzennego.

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych 

68

2.

Decydowanie o lokalizacji inwestycji na podstawie tzw. specustaw  

12

3.

Uzgadnianie projektów planów miejscowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych

310

4.

Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych

28

5.

Wnioski do planów miejscowych

293

6.

Wnioski do studiów 

29

7.

Zarządzenia zastępcze w stosunku do uchwał gmin dotyczących studiów u.i k.z.p.

4

8.

Nakładanie kar za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez gminy

21

9.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

7

10.

Pozostałe wnioski, pisma

100

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się