2017-02-23

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa - stan spraw w 2016 r.

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa -
stan spraw w 2016 r.

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa w 2016 r.

 

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Przekazywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

88

2.

Orzekanie, czy nieruchomość ziemska podlegała działaniu dekretu PKWN w sprawie reformy rolnej

26

3.

Stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej

2

4.

Uwłaszczanie osób prawnych

90

5.

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek

198

6.

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa

352

7.

Przekazywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

11

8.

Ustanawianie trwałego zarządu

104

9.

Odwołania i zażalenia

46

10.

Nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd

21

11.

Wnioski starostów o wyrażenie zgody na gospodarowanie nieruchomościami

375

12.

Pozostałe sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami przez starostów

96

13.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

8

14.

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

1

15.

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia  według właściwości

2

16.

Postępowanie kontrolne

4

 

 

 

Oddział Odszkodowań za Nieruchomości

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

 Nadzór instancyjny w zakresie gospodarki nieruchomościami

219

2.

 Odszkodowania za nieruchomości nabyte  na cele publiczne w trybie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

288

 

Oddział Rekompensat Za Mienie Pozostawione Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych w zakresie postępowań dot. potwierdzenia prawa do rekompensaty

198

2.

Kwota wypłat świadczeń rekompensacyjnych w 2016 r. zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego

66 156 703,66 zł

 

 

Oddział Zamiejscowy w Słupsku

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1

Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania organów rządowej administracji zespolonej w województwie z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym – roszczenia reprywatyzacyjne

        150

2

Postępowanie kontrolne

           2

3

Uwłaszczanie osób prawnych

         26

4

 

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa  na wniosek

         11

5

 

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa  z mocy prawa

         62

 

6

 

Przejmowanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego ( art. 73 )

        377

7

 

Postępowanie w sprawie rekompensat za mienie pozostawione poza granicami RP

        962 

8

 

Ustanawianie trwałego zarządu

           8

9

 

Nadzór instancyjny w zakresie gospodarki nieruchomościami

           2

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się