2017-02-20

Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego - stan spraw w 2016 roku

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw ogólnowydziałowych  w 2016 r.
 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Ustanawianie pełnomocników wojewody oraz osób upoważnionych do działania w jego imieniu

73

2.

Radca Prawny

 

3.

Naczelny Lekarz Uzrdowiska

10

 

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych, Nadzoru i Kontroli  w 2016 r.
 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujacych działalność leczniczą

89

2.

Wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie podmiotów leczniczych

915

3.

Wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

27

4.

Kontrola podmiotów leczniczych wykonujących działalność na obszarze województwa pomorskiego

33

 

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych w 2016 r.
 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów

553

2.

Rozpoczęcie specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych

27

3.

Rozpoczęcie specjalizacji przez farmaceutów

25

4.

Rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

33

5.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla lekarzy, lekarzy dentystów (PES)

379

6.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnch (PESDL)

69

7.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla farmaceutów (PESF)

9

8.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach majacych zastosowanie w ochronie zdrowia (PESOZ)

13

9.

Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych

110

10.

Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych

11

11.

Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

2

12.

Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy

10

13.

Kontrola realizacji stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

2

14.

Wspólpraca z innymi podmiotami

170

15.

Inne  sprawy

450

 

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. statystki w 2016 r.
 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Badania statystyczne na terenie województwa pomorskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia wynikające z przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz rocznych programów badań statystycznych1095

2.

Opracowanie i udostępnianie wybranych danych o zdrowiu mieszkańców oraz funkcjonowaniu wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa pomorskiego96

3.

Konsultanci Wojewódzcy


548

 

 

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Wojewódzką Komisję
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w 2016 r.
 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

87

2.

Postępowanie zakończone orzeczeniem o zdarzeniu medycznym

4

3.

Postępowanie zakończone orzeczeniem o braku zdarzenia medycznego

40

4.

Zasięgnięte opinie  biegłych

50


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się