2019-03-13

Biuro do spraw Obsługi Delegatury w Słupsku - stan spraw w 2018 roku

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Biuro do spraw

Obsługi Delegatury w Słupsku w 2018 roku

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/ złożonych wniosków/ podań

1.

Wnioski w sprawie rozkładania na raty, odroczenia terminu spłaty, umorzenia należności nakładanych przez nadzory budowlane i inne organy

19

2.

Decyzje dotyczące rozkładania na raty, odroczenia terminu spłaty, umorzenia należności nakładanych przez nadzory budowlane i inne organy

8

3.

Wnioski w sprawie ulg w spłacie mandatów karnych kredytowanych – rozkładanie na raty, odroczenie terminu spłaty, umorzenie w całości lub części

21

4.

Decyzje dotyczące ulg w spłacie mandatów karnych kredytowanych – rozkładanie na raty, odroczenie terminu spłaty, umorzenie w całości lub części

1

5.

Wystawione tytuły wykonawcze

442

6.

Udostępnianie informacji publicznej – na wnioski kierowane do komórek organizacyjnych delegatury

15

7.

Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

153

8.

Wydanie kopii dokumentacji osobowo – płacowej ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

328

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się