2019-03-13

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa - stan spraw w 2018 r.

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Przekazywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

104

2.

Orzekanie, czy nieruchomość ziemska podlegała działaniu dekretu PKWN w sprawie reformy rolnej

24

3.

Stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej

3

4.

Uwłaszczanie osób prawnych

80

5.

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek

169

6.

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa

391

7.

Przekazywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

113

8.

Ustanawianie trwałego zarządu

11

9.

Odwołania i zażalenia

24

10.

Nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd

10

11.

Wnioski starostów o wyrażenie zgody na gospodarowanie nieruchomościami

270

12.

Potwierdzenie reprezentacji Skarbu Państwa

11

13.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

22

14.

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

1

15.

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia  według właściwości

0

16.

Postępowanie kontrolne

3

 

Oddział Rekompensat Za Mienie Pozostawione Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych w zakresie postępowań dot. potwierdzenia prawa do rekompensaty

163

2.

Kwota wypłat świadczeń rekompensacyjnych w 2018 r. zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego

11 420 324,18 zł 

 

Oddział Odszkodowań za Nieruchomości

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

 Odszkodowania za nieruchomości nabyte na cele publiczne w trybie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

580

 

Oddział Orzecznictwa

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

 Nadzór instancyjny w zakresie gospodarki nieruchomościami

390

 

Oddział Zamiejscowy Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

Lp.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/ złożonych wniosków

1

Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania organów rządowej administracji zespolonej w województwie z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym – roszczenia reprywatyzacyjne

 

158

2

Postępowania kontrolne

 

2

3

Uwłaszczanie osób prawnych

 

19

4

 

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego  nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek (mienie gminne)

 

 

58

5

Nabywanie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych na 31.12.1998r. pod drogi publiczne ( art. 73 )

 

 

385

6

 

Postępowanie w sprawie rekompensat za mienie pozostawione poza granicami  RP

 

 

858

7

 

Ustanawianie trwałego zarządu

 5

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się