2019-02-21

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - stan spraw w 2018 roku

Sprawy prowadzone w Oddziałach Paszportów w Gdańsku, Gdyni i Słupsku
 

Lp. Rodzaj sprawy Ilość
spraw
1 Przyjęto wniosków paszportowych              105 438  
2 Wydano dokumentów paszportowych 104 711  


Sprawy prowadzone w Oddziale ds. Cudzoziemców
 

Lp. Rodzaj Sprawy Ilość spraw
1 Zezwolenia na pobyt czasowy (w tym zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) 13 880
2 Zezwolenia na pobyt stały 988
3 Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE      104
4 Sprawy regulujące pobyt obywateli państw członkowskich UE 537
5 Przedłużenie wizy 24
6 Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 1725
7 Wymiana kart pobytu 449
8 Zezwolenia na pracę  


Sprawy prowadzone w Oddziale ds. Ewidencji Ludności
 

Lp.  Rodzaj sprawy  Ilość spraw
1 Rozpatrzone odwołania od decyzji organów I instancji w sprawach meldunkowych

                     118

2 Liczba przeprowadzonych kontroli z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych 12


Sprawy prowadzone w Oddziale ds. Obywatelstwa Polskiego, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
 

Lp. Rodzaj sprawy Ilość spraw
1 Przyjęto wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego                     206
2 Przyjęto wniosków o uznanie za obywatela polskiego 193
3 Przyjęto wniosków o potwierdzenie posiadania lub utratę obywatelstwa polskiego 643
4 Nadzór nad urzędami stanu cywilnego - kontrole 0
5 Wnioski o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 2089
6 Sprawy z zakresu repartiacji  8

 


Samodzielne stanowisko pracy ds. Wyznań, Opieki nad Grobami - Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 

 

Lp Rodzaj sprawy Ilość spraw
1

Uzgodnienie tras pieszych pielgrzymek                                                                  

                 82 
2

Wydanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościelnych osób prawnych

112

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się