2020-03-09

Wydział Kontroli - stan spraw w 2019 roku

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Wydział kontroli w 2019 r.

 

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw

1.

Rozpatrywanie wniosków obywateli kierowanych do komórek organizacyjnych urzędu

9

2.

Rozpatrywanie skarg obywateli kierowanych do komórek organizacyjnych urzędu

49

3.

Rozpatrywanie petycji obywateli kierowanych do komórek organizacyjnych urzędu

5

4.

Przyjmowanie i rozpatrywanie postulatów i inicjatyw obywateli

160

5.

Przeprowadzanie postępowań kontrolnych

35

6.

Sprawowanie kontroli nad działalnością tłumaczy przysięgłych

61

7.

Weryfikacja administracyjna wydatków w projektach Południowy Bałtyk Program  Interreg V-A 2014-2020

126 raportów
oraz 354 korekty

8.

Rozpatrywanie wniosków ( postępownaie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej) organizacji pozarządowych w zakresie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji

37

9. Przeprowadzanie kontroli dotyczących spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się