2020-02-18

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa stan spraw na 2019 r.

Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa w 2019 r.

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Przekazywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

131

2.

Orzekanie, czy nieruchomość ziemska podlegała działaniu dekretu PKWN w sprawie reformy rolnej

27

3.

Stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej

4

4.

Uwłaszczanie osób prawnych

87

5.

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek

168

6.

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa

395

7.

Przekazywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

74

8.

Ustanawianie trwałego zarządu

6

9.

Odwołania i zażalenia

29

10.

Nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd

4

11.

Wnioski starostów o wyrażenie zgody na gospodarowanie nieruchomościami

236

12.

Potwierdzenie reprezentacji Skarbu Państwa

51

13.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

77

14.

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

1

15.

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia  według właściwości

4

16.

Postępowanie kontrolne

4

 

Oddział Rekompensat Za Mienie Pozostawione Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych w zakresie postępowań dot. potwierdzenia prawa do rekompensaty

78

2.

Kwota wypłat świadczeń rekompensacyjnych w 2018 r. zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego

9 964 093,11 zł 

 

Oddział Odszkodowań za Nieruchomości

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

 Odszkodowania za nieruchomości nabyte na cele publiczne w trybie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

453

 

Oddział Orzecznictwa

 

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

 Nadzór instancyjny w zakresie gospodarki nieruchomościami

408

 

 

Oddział Zamiejscowy Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

Lp.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/ złożonych wniosków

1

Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania organów rządowej administracji zespolonej w województwie z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym – roszczenia reprywatyzacyjne

 

148

2

Postępowania kontrolne

2

3

Uwłaszczanie osób prawnych

20

4

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego  nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek (mienie gminne)

68

5

Nabywanie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych na 31.12.1998r. pod drogi publiczne ( art. 73 )

352

6

Postępowanie w sprawie rekompensat za mienie pozostawione poza granicami  RP

812

7

Ustanawianie trwałego zarządu

 4

8

Udzielanie odpowiedzi na wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

43

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się