Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w 2019 roku
WPS - ONiK - Kontrole placówek zapewniających całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole domów pomocy społecznej w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - kontrole domów pomocy
społecznej w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole miejsc udzielania tymczasowego schronienia w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole miejsc udzielania
tymczasowego schronienia w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole zakładów aktywności zawodowej w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - kontrole zaz w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole zakładów pracy chronionej w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - kontrole zpch w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne w 2019 roku
WPS - ONiK - Kontrole ośrodków przyjmujących turnusy
rehabilitacyjne w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole w zakresie świadczeń wychowawczych w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole
świadczeń wychowawczych w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole przemocy w
rodzinie w 2019
28.03.2019 więcej
Kontrole w zakresie świadczeń rodzinnych w 2019 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole
świadczeń rodzinnych w 2019
28.03.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się