2020-01-21

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa w 2020 roku

Poniższa tabela zawiera wykaz kontroli zaplanowanych na 2020 rok (zgodnie z Planem Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2020 rok) - kliknięcie na nazwę jednostki kontrolowanej powoduje otwarcie strony zawierającej szczegółowe informacje dotyczące danej kontroli (np. protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne).

 

Uwaga! Nie zalinkowano kontroli, która jeszcze nie jest zakończona.

 

L.p.

Temat kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej

1

Realizacja wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w  zakresie:
1. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
2. aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,
3. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,                                           
4. opisanym w art. 2 ust.1, art. 4, art. 66, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2356 z późn. zm.)

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2

Starostwo Powiatowe w Bytowie  (kontrola przeprowadzana przez oddział zamiejscowy w Słupsku NSP-VI)

3

Starostwo Powiatowe w Sztumie

4

Starostwo Powiatowe w Malborku

5

Realizacja wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie: - ustalanie odszkodowań za nieruchomości, - zwrot wywłaszczonych nieruchomości, - udzielanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów i energii elektrycznej itp. (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości), - udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Lęborku

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się