Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
23.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad działalnością Komisji
Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
21.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz
powołania zespołu do spraw dostępności w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
21.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych
18.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Rumia
18.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica
17.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
17.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
17.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim
17.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie
17.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się