Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 15/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem mieszkalnym o jednym lokalu oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny jej sprzedaży.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 16/2005 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny
jego sprzedaży.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 17/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 18/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie na czas do
31.12.2010 r. nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej
we Władysławowie.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 20/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 22/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie na okres do 7
lat części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 23/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wejherowo w
okręgu wyborczym Nr 2
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 24/2005 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 8 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób
wchodzących w skład komisji poborowych właściwych do
przeprowadzenia poboru na terenie województwa pomorskiego w 2005
r.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 25/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkowników wieczystych.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 26/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny jej sprzedaży.
05.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się