Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 260/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia Wojewódzkiego
Ośrodka Analiz i Promocji Zdrowia w Gdańsku oraz Wojewódzkiego
Ośrodka Szkolenia, Organizacji Ekonomiki i Informatyki w
Ochronie Zdrowia w Słupsku w Pomorskie Centrum Organizacji
Ochrony Zdrowia w Gdańsku.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 261/2005 Wojewody Pomorskiego z 22 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład komisji
lekarskich, właściwych do określenia zdolności poborowych do
czynnej służby wojskowej działających w czasie
przeprowadzenia na terenie województwa pomorskiego poboru w 2006
roku oraz ustalenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej do
przeprowadzania badań i obserwacji szpitalnej poborowych.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 262/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad Biurem Projektów Kolejowych w Gdańsku.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 263/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Geologiczno - Geodezyjne “GEOPROJEKT -
GDAŃSK” w Gdańsku.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 264/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO” w Kwidzynie.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 265/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdyni.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 266/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 267/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji
Leśnej "LAS" w Sopocie.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 269/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa wraz z przeniesieniem własności budynku garażowego.
22.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 270/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa wraz z przeniesieniem własności budynku garażowego.
22.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się