Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 27/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Województwie Pomorskim.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 28/2005 Wojewody Pomorskiego z 14 lutego 2005 r.
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 29/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Choczewo w
okręgu wyborczym Nr 5.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 30/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Miasta Władysławowa.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 31/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa położonej we wsi Słupia, gm. Debrzno.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 32/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na udzielenie stałej bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu
Państwa, sprawowanego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Gdańsku.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 33/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 35/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego.
05.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 36/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej w
2005 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu
Państwa, sprawowanego przez Komendę Główną Ochotniczych
Hufców Pracy.
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 37/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Stężyca.
30.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się