Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 49/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej
Komunikacji Samochodowej w Chojnicach
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 50/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie Nr 179/2004 Wojewody Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2004 r. w sprawie zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa we współwłasności
nieruchomości położonej w miejscowości Czarne.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 51/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej w
2005 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu
Państwa, sprawowanego przez Zakład Karny w Czersku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 52/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkowników wieczystych.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 53/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej gruntu należącego do zasobu Skarbu Państwa
oraz na przeniesienie własności budynku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 54/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz
ich użytkownika wieczystego.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 55/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny
jego sprzedaży.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 56/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa położonej w Słupsku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 57/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 58/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego z zasobu Skarbu Państwa.
29.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się