Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 59/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 60/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 61/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji
Leśnej „LAS” w Sopocie.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 62/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób wchodzących
w skład komisji lekarskich, właściwych do określenia
zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej
działających w czasie przeprowadzenia na terenie województwa
pomorskiego poboru w 2005 r. oraz ustalenia publicznych
zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania badań i
obserwacji szpitalnej poborowych.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 63/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w
miejscowości Swarzewo gm. Puck.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 64/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej gruntu należącego do zasobu Skarbu Państwa, na
sprzedaż budynków oraz na udzielenie bonifikat w tym zakresie.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 65/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie analizy stanu
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Produkcji
Pomocniczej Zaplecza Technicznego w Pszczółkach, dla celów
prywatyzacji bezpośredniej.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 67/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 68/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad Zakładami Budownictwa Kolejowego w Gdańsku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 69/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego
oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
29.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się