Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 90/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie analizy stanu przedsiębiorstwa państwowego pod
nazwą: Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku, dla celów
prywatyzacji bezpośredniej.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 91/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do nadzoru w zakresie
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych
produkcji rolnej, dotkniętych klęską suszy, gradobicia,
nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi,
wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni przez
Komisje Gminne na obszarze województwa pomorskiego.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 92/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 maja 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych pierwszej instancji przy Wojewodzie Pomorskim.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 93/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie analizy stanu przedsiębiorstwa państwowego pod
nazwą: Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne
„GEOPROJEKT-GDAŃSK” w Gdańsku, dla celów prywatyzacji
bezpośredniej.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 94/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie wyznaczenia tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej
Komunikacji Samochodowej w Bytowie.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 95/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 maja 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia Wojewódzkiego
Ośrodka Analiz i Promocji Zdrowia w Gdańsku oraz Wojewódzkiego
Ośrodka Szkolenia, Organizacji Ekonomiki i Informatyki w
Ochronie Zdrowia w Słupsku w Pomorskie Centrum Organizacji
Ochrony Zdrowia w Gdańsku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 96/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Restrukturyzacji
Finansowej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Województwie Pomorskim.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 97/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie ustanowienia i wdrożenia w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z normą PN-EN ISO 9001: 2001.
28.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 98/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
28.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 100/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
ich użytkowników wieczystych.
28.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się