Lista artykułów

Nazwa artykułu
30.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 82/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dębnica Kaszubska
29.04.2015 więcej
29.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 84/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 września 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Torfowisko Zieliń Miastecki”
29.04.2015 więcej
29.04.2015 więcej
29.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 87/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego
„Bruskowskie Bagno”
29.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 88/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Wierszyno
28.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 89/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Zaleskie Bagna”
28.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 90/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
28.04.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się