Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 108/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
15.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 109/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 maja 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary
Dzierzgoń w okręgu wyborczym Nr 7.
15.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 110/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego.
15.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 111/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie ustanowienia reprezentanta upadłego w Zakładach
Budownictwa Kolejowego w Gdańsku w upadłości.
15.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 112/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
12.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 113/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego nad
przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady
Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO” w Kwidzynie.
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 114/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 116/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 117/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego z zasobu Skarbu Państwa
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 118/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa własności
części nieruchomości położonej w granicach portu morskiego w
Gdyni
10.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się