Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 158/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Gdańsku.
05.12.2014 więcej
Zatządzenie Nr 159/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2007 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 160/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Smołdzinie
w okręgu wyborczym Nr 4.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 161/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 164/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne ustanowienie użytkownika
wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa,
położonego w granicach portu morskiego w Gdyni.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 165/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa własności
nieruchomości, położonej w gminie Sadlinki.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 166/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa własności
nieruchomości, położonej w gminie Stegna.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 167/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Malborku.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 168/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw
Restrukturyzacji Finansowej Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Województwie Pomorskim.
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 169/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty składane na
Konkurs w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej”, dla organizacji pozarządowych z terenu
województwa pomorskiego zajmujących się działaniami na rzecz
bezpieczeństwa publicznego.
05.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się