Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 170/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 171/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli,
rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz obrońców z
urzędu.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 172/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 wrzesnia 2007 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa własności
nieruchomości, położonej w gminie Dzierzgoń.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 173/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie
użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, położonego w granicach portu morskiego w Gdyni.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 174/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Studzienicach w okręgu wyborczym Nr 4
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 175/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie zgody na wynajęcie, w drodze bezprzetargowej, lokalu z
zasobu Skarbu Państwa.
03.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 176/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 177/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 178/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 179/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Gałąźni Małej, gmina Kołczygłowy, w prawo własności
nieruchomości.
03.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się