Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 190/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu
Państwa.
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 191/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 wrzesnia 2007 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz zgody na jej oddanie
w użytkowanie wieczyste
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 192/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 wrzesnia 2007 r,
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w
okręgu wyborczym Nr 7
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 193/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starogardzie
Gdańskim w okręgu wyborczym Nr 4
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 194/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania ofert
składanych przez organizacje pozarządowe z terenu województwa
pomorskiego, prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej i świadczące usługi socjalne na rzecz osób
bezdomnych, w ramach realizacji opracowanego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej Programu „Powrót osób bezdomnych
do społeczności” – edycja 2007 (tor regionalny)
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 195/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Gdańsku
02.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 196/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 197/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do oceny wniosków o
udzielenie dotacji organom prowadzącym w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych
szkołach i placówkach w 2007 roku.
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 198/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
"Widowo"
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 199/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 wrzesnia 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
"Mierzeja Sarbska"
02.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się