Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 210/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2007 r.
zmieniające statut Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w
Gdańsku stanowiący załącznik do zarządzenia nr 108/99 w
sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Analiz i Promocji
Zdrowia w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Ośrodka
Szkoleń,Organizacji Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w
Slupsku w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 211/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz użytkownika wieczystego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 212/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 213/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Gminą Miejską Sopot.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 214/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu
Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 215/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
"Lewice"
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 216/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie realizacji przez Pomorskiego Kuratora Oświaty zadań z
zakresu przeprowadzenia konkursu na wspieranie programów
edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych
przez placówki wychowania pozaszkolnego, w ramach rządowego
programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero
tolerancji dla przemocy w szkole" (VII.3.5)
01.12.2014 więcej
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 218/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa położonej w
gminie Skarszewy.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 219/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny jej sprzedaży.
01.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się