Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 12/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa
położonej w granicach portu morskiego w Gdyni.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 13/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie braku zgody na odstąpienie od odwołania darowizny
nieruchomości, która stanowiła przedmiot własności Skarbu
Państwa, dokonanej na rzecz Gminy Stary Targ.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 14/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą
własność osób fizycznych.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 15/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 16/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 17/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 18/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony
Zabytków w Gdańsku
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 19/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w
Gdańsku z siedzibą w Gdyni
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 20/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 21/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku
18.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się