Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 220/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 221/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie, na czas nieokreślony, bonifikaty
od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Skarbu Państwa, sprawowanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 222/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 223/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 224/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu
użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa
położonego w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 24.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 225/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdańsku
przy ul. Szermierczej 17, w prawo własności.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 226/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 227/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lipnicy w
okręgu wyborczym Nr 8
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 228/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdańsku
przy ul. Gdanskiego Kolejarza, w prawo własności.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 229/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w
okręgu wyborczym Nr 4
01.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się