Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 230/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. I Armii Wojska
Polskiego 16A w Pucku, stanowiących własność Skarbu Państwa
oraz udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 231/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu
Państwa.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 232/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Morskiej 7 we
Władysławowie, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz
na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 233/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r., powołania komisji
lekarskich do jego przeprowadzenia oraz określenia siedzib i
terytorialnych zasięgów działania tych komisji.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 234/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeglądu dokumentów
niejawnych i oceny dotyczącej ich przydatności na podstawie
przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz.
1631 z późn. zm.)
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 235/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 236/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie
w okręgu wyborczym Nr 3
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 237/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu społecznego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 238/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta
Gdańska nieruchomości stanowiących przedmiot własności
Skarbu Państwa.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 239/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Zaborskiego Parku Krajobrazowego
01.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się