Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 36/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jastarnia w
okręgu wyborczym Nr 9 i 13
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 37/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób wchodzących
w skład komisji lekarskich, właściwych do określenia
zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej
działających w czasie przeprowadzenia na terenie województwa
pomorskiego poboru w 2007 roku oraz ustalenia publicznych
zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania badań i
obserwacji szpitalnej poborowych.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 38/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz
ich użytkownika wieczystego.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 39/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkowników wieczystych.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 40/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego
oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 41/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa, położonych w granicach portu
morskiego w Gdyni.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 42/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Starym
Polu, w prawo własności nieruchomości.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 43/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 44/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Kolbudach, w prawo własności nieruchomości.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 45/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa.
18.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się