Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 47/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej gruntu należącego do zasobu Skarbu Państwa, na
udzielenie bonifikat w tym zakresie oraz na sprzedaż budynków.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 49/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny Gminie Miasta Gdańsk
nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu
Państwa.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 50/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego z zasobu Skarbu Państwa.
17.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 51/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własności Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku
przy ul. Gdańskiego Kolejarza 65, w prawo własności
nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 52/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa
położonej w Gdańsku przy ul. Narwickiej.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 53/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego.
17.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 54/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie, na czas nieokreślony, bonifikaty
od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Skarbu Państwa, sprawowanego przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościerzynie.
17.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 55/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie powołania „Zespołu konsultacyjnego ds. Programu
ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej”.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 56/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób wchodzących
w sklad komisji lekarskich, właściwych do określenia
zdolności poborowych do czynnej slużby wojskowej dzialających
w czasie przeprowadzenia na terenie województwa pomorskiego
poboru w 2007 roku oraz ustalenia publicznych zakładów opieki
zdrowotnej do przeprowadzania badań i obserwacji szpitalnej
poborowych.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 57/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2007 r.
w sprawie zgody na darowiznę Gminie Parchowo nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa.
17.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się