Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 60/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Gminą Miejską Słupsk, bez obowiązku dokonywania
dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 61/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie Nr 58/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 9
marca 2007 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Dębnica
Kaszubska w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 3
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 62/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie Nr 23/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia
29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia "Wojewódzkiego Planu
Poboru"
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 63/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gardei w
okręgu wyborczym Nr 7
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 64/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 22 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 65/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku
przy ul. Narciarskiej 6, w prawo własności nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 66/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku
przy ul. Narciarskiej 8, w prawo własności nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 67/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku
przy ul. Gdańskiego Kolejarza 67, w prawo własności
nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 68/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 69/2007 Wojewody pomorskiego z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej współużytkowników wieczystych.
17.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się