Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 70/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Lęborku.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 71/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz zgody na jej oddanie
w użytkowanie wieczyste
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 72/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 73/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku
przy ul. Jodłowej 30, w prawo własności nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 74/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 matca 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Bagna Izbickie”
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 75/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Geologiczno - Geodezyjne “GEOPROJEKT -
GDAŃSK” w Gdańsku
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 76/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie budynku mieszkalnego z
zasobu Skarbu Państwa
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 77/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa
położonej w granicach portu morskiego w Gdyni
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 78/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Kręgi Kamienne”
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 78/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy
Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3
17.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się