Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 81/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 1
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 83/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób wchodzących
w skład komisji lekarskich, właściwych do określenia
zdolności poborowych do czynnej slużby wojskowej działających
w czasie przeprowadzenia na terenie województwa pomorskiego
poboru w 2007 roku oraz ustalenia publicznych zakładów opieki
zdrowotnej do przeprowadzania badań i obserwacji szpitalnej
poborowych.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 84/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w
Kożyczkowie
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 90/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości położonej
w Słupsku
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 91/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 92/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw realizacji rządowego
programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań
"Razem Bezpieczniej".
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 93/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Geologiczno - Geodezyjne “GEOPROJEKT -
GDAŃSK” w Gdańsku.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 94/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 95/2007 Wojewody pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Gminą Miasta Władysławowa, bez obowiązku
dokonywania dopłaty różnicy wartości zamienianych
nieruchomości
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 96/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie udziału
Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości.
17.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się