Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 97/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na użyczenie oraz na nieodpłatne obciążenie
służebnością drogi dojazdowej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 98/2007 Wojewody pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa
położonej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 14 oraz na sprzedaż
jej zabudowy.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 99/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie, na czas nieoznaczony, bonifikaty
od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Skarbu Państwa, sprawowanego przez Komendę Główną
Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 100/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie utworzenia Pomorskiego Komitetu Organizacyjnego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 101/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w
okręgu wyborczym Nr 9.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 103/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu
Państwa, położonej w miejscowości Mrzezino, gmina Puck.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 104/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku
przy ul. Tarniny 9, w prawo własności nieruchomości.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 105/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
17.12.2014 więcej
Zarządzenie nr 106/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie, na czas określony, bonifikaty od
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Skarbu Państwa, sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Kościerzynie
15.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 107/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
15.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się