Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 21/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na
instruktorów
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 22/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej współużytkowników wieczystych
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 23/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu
kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Pomorskiego
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 25/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Słupsk
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 26/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
sprawowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 27/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 28/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz ich użytkownika wieczystego
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 29/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 30/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
14.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się