Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 52/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie
użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu
Państwa położonego w granicach portu morskiego w Gdyni
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 53/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.,
powołania komisji lekarskich do jej przeprowadzenia oraz
określenia siedzib i terytorialnych zasięgów działania tych
komisji
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 54/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 55/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
sprawowanego przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Gdańsku
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 56/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stężyca
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Chojnice
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 58/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego w
odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 59/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, sprawowanego w
odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 60/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia „Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji
Wojskowej”
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 61/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji lekarskich
właściwych do określenia zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
oraz ustalenia zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania
badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej tych osób
14.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się