Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 61/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 62/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 63/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 64/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w
zakresie postępowania z dokumentami niejawnymi oznaczonymi
klauzulą „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 65/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na nieodpłatne oddanie
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 66/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu o
charakterze doradczym do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w
trakcie przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską
Przewodnictwa w radzie Unii Europejskiej w 2011 r.
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 67/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Parchowo
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 68/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 69/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 70/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
03.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się