Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 81/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta
Gdańska
03.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 82/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Województwa
Pomorskiego
02.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 83/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 84/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady
do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 85/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubichowo, w
okręgu wyborczym Nr 4
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 86/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 87/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w dwóch
rocznych ratach, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz jej współużytkowników wieczystych
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 88/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 89/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
20.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 90/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
20.02.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się