Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 311/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 312/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Powiatem Wejherowskim
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 313/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację
projektu pn. Wyposażenie siedziby Oddziału ds. Cudzoziemców w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 314/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na nieodpłatne
przekazanie udziału Skarbu Państwa na rzecz Skarbu Państwa-
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 315/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 316/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Malbork
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 317/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 318/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 319/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 320/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
08.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się