Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 31/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 32/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością
przejazdu i przechodu na rzecz Województwa Pomorskiego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 33/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 34/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Chmielno
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 35/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 36/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 37/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 38/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Człuchowie, w okręgu wyborczym Nr 4.
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 39/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji lekarskich
orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2012 r.,
dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich
oraz ustalenia zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania
badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej tych osób
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 40/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie budynku oraz garaży na
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się