Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 71/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne
przeniesienie prawa własności budynku
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 72/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz nieodpłatne
przeniesienie prawa własności budynków na nich posadowionych
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 73/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek
budżetowych, objętych budżetem Wojewody Pomorskiego do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 74/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 75/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r.
uchylające w całości zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
oraz udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 76/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 77/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 78/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie pomieszczenia
hydroforni znajdującego się w budynku mieszkalnym na
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
22.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 79/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
22.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 80/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Nr 3/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia
04.01.2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie
22.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się