Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów
poniesionych z tytułu podróży służbowej, zasad używania i
rozliczania kosztów wykorzystania do podróży służbowej
pojazdu niebędącego własnością Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz warunków zwrotu kosztów dojazdu środkami
komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 23/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 29 października 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
tę służbę
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 24/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Delegatury
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku – załącznik nie
podlega publikacji
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie zasad wyposażania pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku w odzież służbową
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie sporządzania, aktualizacji oraz wartościowania opisu
stanowiska pracy członka korpusu służby cywilnej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/13 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28
października 2013 r. w sprawie powołania Wspólnej Komisji
Dyscyplinarnej
28.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 28/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia procedury zlecania i rozliczania godzin
nadliczbowych, korzystania z wyjść służbowych oraz
korzystania z wyjść prywatnych i ich odpracowywania w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
28.11.2014 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się