Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 164937 (61/14)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w
zakresie geodezji i kartografii w Oddziale Geodezji i
Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
05.12.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164933 (60-62/14)
inspektor do spraw udzielania informacji, przyjmowania wniosków
i wydawania dokumentów w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
05.12.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164662 (58/14)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w
zakresie geodezji i kartografii w Oddziale Geodezji i
Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164631 (59/14)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w
zakresie geodezji i kartografii w Oddziale Geodezji i
Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164485 (55/14)
inspektor wojewódzki do spraw wspomagania kierownika Zespołu
Audytu Wewnętrznego przy przeprowadzaniu audytu w Zespole Audytu
Wewnętrznego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 2214 (56/14)
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164292 (54/14)
inspektor wojewódzki do spraw ewidencji księgowej dochodów w
Oddziale Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164129 (53/14)
referent prawny do spraw nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego w Oddziale Nadzoru Wydziału Nadzoru i
Kontroli
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 164034 (50/14)
starszy inspektor do spraw rejestru podmiotów leczniczych w
Oddziale Rejestru Podmiotów Leczniczych, Nadzoru i Kontroli
Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 163961 (49/14)
inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej w
Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
27.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się