Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 163599 (52/14)
inspektor wojewódzki do spraw potwierdzania tzw. uprawnień
zabużańskich w Oddziale Rekompensat za Mienie Pozostawione
Poza Obecnymi Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 163533 (51/14)
inspektor wojewódzki do spraw odszkodowań, wywłaszczeń i
zwrotu nieruchomości w Oddziale Odszkodowań za Nieruchomości
Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 163194 (47/14)
starszy inspektor do spraw ewidencji księgowej wydatków w
Oddziale Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162943 (46/14)
inspektor wojewódzki do spraw planowania
przestrzennego Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania
przestrzennego w Wydziale Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162821 (45/14)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno-budowlanej w Oddziale Orzecznictwa Wydziału
Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162816 (44/14)
inspektor wojewódzki do spraw odszkodowań, wywłaszczeń i
zwrotu nieruchomości w Oddziale Odszkodowań za Nieruchomości
Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162532 (41/14)
informatyk do spraw administrowania siecią teleinformatyczną i
serwerami WCPR w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162525 (40/14)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad urzędami stanu
cywilnego, repatriacji i poświadczeń obywatelstwa polskiego w
Oddziale do Spraw Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw
Konsularnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162200 (39/14)
inspektor wojewódzki do spraw planowania
przestrzennego Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania
przestrzennego w Wydziale Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 162198 (37/14)
inspektor wojewódzki do spraw budżetu w Oddziale
Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
27.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się