Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 159931 (24/14)
starszy informatyk do spraw informatyki i planowania
cywilnego w Oddziale Zarządzania Kryzysowego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 159544 (21/14)
inspektor wojewódzki do spraw realizacji, monitorowania oraz
kontroli inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu
państwa w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału
Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 159543 (20/14)
referent prawny do spraw nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego w Oddziale Nadzoru Wydziału Nadzoru i
Kontroli
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 159402 (19/14)
inspektor do spraw udzielania informacji, przyjmowania wniosków
i wydawania dokumentów w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 158923 (16/14)
inspektor wojewódzki do spraw planowania operacyjnego,
realizacji zadań obronnych oraz materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego w Oddziale Obronności i
Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 158898 (15/14)
inspektor wojewódzki do spraw planowania
przestrzennego Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania
przestrzennego w Wydziale Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 158750 (14/14)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno-budowlanej w Oddziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 158746 (11/14)
specjalista do spraw nadzoru budowlanego w Oddziale
Zarządzania Nieruchomościami Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 158327 (12/14)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli samodzielne
stanowisko pracy do spraw nadzoru nad domami pomocy społecznej
oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę w Wydziale
Polityki Społecznej
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157981 (10/14)
inspektor wojewódzki do spraw odszkodowań, wywłaszczeń i
zwrotu nieruchomości w Oddziale Odszkodowań za Nieruchomości
Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
27.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się